Metody pracy z grupą szkoleniową

Metody podawcze i instruktażowe

Metody aktywizacyjne

Praca zorientowana
na uruchamianie procesu

Wykład, miniwykład, prelekcja ilustrowa- na slajdami

Dyskusja grupowa w grupie i podgrupach, miniseminaria

Przygotowanie szkolenia wspólnie z uczestnikami, w tym stawianie celów szkolenia oraz przygotowa- nie się z trenerem i prowadzenie szkolen ia przez samych uczących się

Demonstracja umie- jętności, standardu, obserwowanie mistrza

Ćwiczenia metaforyczne poka- zujące zachodzące zjawiska

Sesje dzielenia się wiedzą, sesje dobrych praktyk

Ćwiczenie standardu wykonania zadania, np. w miejscu pracy lub jako symulacja na szkoleniu

Gry symulacyjne i zajęcia typu outdoor, czyli rozbudowane for- my ćwiczeń metaforycznych

Moderowane prace zespołów roboczych, różne metody prowadzenia zebrań

Wypełnianie różne- go rodzaju testów sprawdzających poziom wiedzy

Złożone gry symulacyjne w sieci komputerowej

Wizyty studyjne u partnerów, klientów, a nawet u konkurencji

Korzystanie z lekcji e-learnigowych zawierających testy wyboru

Scenki, elementy pracy z dramą, ewentualnie z zamianą ról

Treningi interpersonalne

Uczenie się z doku- mentów
i materiałów

Ćwiczenie umiejętności
i własnego stylu poprzez pracę w parach lub trójkach
z obserwatorem

Sesje informacji zwrotnych

Zabawy relaksujące, przerywni- ki, zajęcia ruchowe

Prowadzenie projektów na zewnątrz firmy, np. o charakterze społecznym

Analiza case-studies (studiów przypadków)

Zadania pomiędzy sesjami i spotkaniami

Wykonywanie zadań
w podgrupach, ewentualnie z elementami rywalizacji lub późniejszej prezentacji

Before Action Review i After Action Review, czyli analiza pracy zespołu przed i po wykonaniu zadania lub projektu

Coaching i mentoring

D. Szczepan-Jakubowska, Szkoleniowiec w pakamerze, czyli narzędzia pracy szkoleniowca, [w:] Kompendium Nowoczesna Firma „Szkolenia w Polsce 2008”.